Ichtus heeft de volgende visie: Het evangelie holistisch leven en verkondigen onder studenten.

Het vormgeven van deze visie wil ze doen door de volgende doelen:

1. Vorming. Ichtus wil studenten trainen in een brede visie op het evangelie die zowel zending, evangelisatie als discipelschap inhoudt.

2. Relevantie. Ichtus wil concreet relevant zijn voor studenten, voor Vlaanderen en de internationale context. Daarvoor is het belangrijk te weten waar de noden van de maatschappij liggen.

3. Gemeenschap. In tijden van individualisme wil Ichtus kiezen voor een nadruk op de gemeenschapsaspecten van het christen-zijn; het gaat hierbij om een open gemeenschap die mensen met een andere overtuiging verwelkomt.

De identiteit van Ichtus is gebouwd op de volgende vier pijlers:

1. Evangelisch. Ichtus is een evangelische beweging; geplaatst binnen de protestantse traditie wordt de nadruk gelegd op de centraliteit van het Kruis, de Bijbel als Gods gezaghebbende Woord, persoonlijke bekering, evangelisatie en sociale actie.

2. Interdenominationeel. Ichtus is een interkerkelijke organisatie. Studenten leren er samenleven en -werken met andere kerkelijke tradities; in de eerste plaats kerken uit de protestants-evangelische traditie, maar ook gepaste samenwerking met studenten uit andere grote christelijke tradities kan onderzocht worden (zonder daarbij onze eigenheid prijs te geven).

3. Studentenleiderschap. Studenten zelf, en niet de staf, zorgen voor hun groepen. Dienend, luisterend en gezamenlijk leiderschap wordt voorgeleefd, gestimuleerd en onderwezen. Hoewel niet elke student leiderschapskwaliteiten heeft, wordt toch iedereen gestimuleerd tot deelname in de zorg voor de groep. De participatie van vrouwen in leiderschap is een typisch kenmerk van Ichtus (en de IFES-beweging).

4. Nadruk op Bijbelstudie en spiritualiteit. De aandacht die er in de evangelische beweging is voor persoonlijke Bijbellezing en gebed moet bevestigd worden. We bieden de studenten diverse modellen aan van devotioneel Bijbellezen en gebed. Bijbelstudie vormt de ruggengraat van de groepsactiviteiten.

0